. Home
. History
. Committee
. Clubs
. Player Rank
. Calendar
. Contact
. Links
. Competition Result
. Club Ranking
. Player
. Referee
. Register

Results of Xiangqi Competitions

Year 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th
1934 Guo Guan
1935 Jiang Jing Yun Huang Lian Xin
1936 Hu Zhang
1937 Su Mian Zhi
1949 Dong Shi Wen Lin Ming Li Lan Chun Yu
1954 Yan Qing Xiu Wong Si Chun Yuan Jing Ju
1959 Shen Yun Qing Lan Chun Yu Zheng Xiang Fu Wong Si Chun
1961 Huang Yan Zhu Deng Qing Hai Fu Guo Hua Yang Zhao Ji
1963 Ye Zhao Hui Lin Ming Yan Lan Chun Yu Mo Xiu Bang
1965 Zheng Xiang Fu Ye Zhao Hui Lin Ming Yan Lan Chun Yu
1966 Ye Zhao Hui Lin Ming Yan Li Xiu Jing Deng Qing Hai
1968 Lin Ming Yan Mo Xiu Bang Ye Zhao Hui Shen Yun Qing
1969 Zheng Xiang Fu Mo Xiu Bang Deng Qing Hai
1970 Liu Hong Xiang Mo Xiu Bang Lan Chun Yu Lin Yao Sen
1971 Zheng Xiang Fu Yan Qing Xiu Lin Yao Sen Deng Qi Hai
1972 Li Jin Fu Zheng Xiang Fu Deng Qi Hai Chen You Fu
1973 Fang Jian Ming Liu Hong Xiang Lan Chun Yu Li Qing Xian
1974 Lin Ming Yan Liu Hong Xiang Li Qing Xian Shen Yun Qing
1975 Fang Jian Ming Shen Yun Qing Lin Yao Sen Liu Jian Hua
1976 Xu Xi Huan Zheng Xiang Fu Li Qing Xian Lin Yao Sen
1978 Huang Jin De Chu Pei Ji Zhou Wen Zhong Deng Qi Hai
1979 Shen Yun Qing Lin Yao Sen Li Qing Xian Fang Jian Ming Wang Ying Zai Lan Chun Yu Chen Rui Yuan Liang Jian Hua
1981 Su Jin Lian Lin Yuan Fu Huang Yun Xin Li Qing Xian Chen You Fu Lin Yao Sen Lin Guan Hao Liang Jian Hua
1982 Su Jin Lian Lin Yuan Fu Chen Cheng Gui Deng Qing Hai Wang Ying Zai Liu Yi Wen Zeng Huo Gui Liang Jian Hua
1983 Shen Yun Qing Su Jin Lian Fang Jian Ming Chen Cheng Gui Wang Ying Zai Xu Xin Zhang Fu Rong Liang Jian Hua
1984 Shen Yun Qing Chen Cheng Gui Chen You Fu Fang Jian Ming Lin Yao Sen Lin Yuan Fu Lin Jin Xin Huang De Chun
1985 Shen Yun Qing Chen You Fu Huang De Xin Lin Jin Xin Xu Xin Chen Cheng Gui Wang Ying Zai Liang Jian Hua
1987 Guo Lai Xin Lin Yuan Fu Lin Yao Sen Wang Ying Zai Liang Jian Hua Lu Guang Hua Chen Cheng Gui Huang De Xin
1988 Huang De Xin Chen You Fu Chen Cheng Gui Liang Jian Hua Yang Wei Guang Deng Qing Hai Zhu Yong Ji Zhou Qing Bo
1989 Li Qing Xian Fang Jian Ming Yang Wei Guang Wang Ying Zai Zheng Hai Wen Lin Zheng Qia Liu Yu Xin Zhou Qing Bo
1990 Li Qing Xian Zheng Hai Wen Yang Si Wen Wang Ying Zai Fang Jian Ming Chen Cheng Gui Huang Dong Shan Yang Wei Guang
1991 Zheng Hai Wen Li Qing Xian Liu Yi Wen Lin Yuan Fu Lin Zheng Qia Su Jin Lian Ni Fu Liang Lin Jin Xing
1992 Su Jin Lian Li Qing Xian Zheng Xiang Fu Zhu Yong Ji Wang Ying Zai Lai Yi Xiang Zhou Qing Bo Fang Jian Ming Zhang Fu Rong Su Chen Fu Xiao Yu Quan Chen De Xin
1993 Fang Jian Ming Li Qing Xian Yang Wei Guang Su Chen Fu Zhou Wen Zhong Lin Guang Hao Mo Wen Yao Wang Ying Zai Zhi Wei Chao Lin Yuan Fu Lai Yi Xiang Liu Yu Xin
1994 Li Qing Xian Su Jin Lian Lin Yuan Fu Lin Zheng Qia Mo Wen Yao Kang De Rong Lin Guang Hao Zhou Wen Zhong Huang Dong Shan Liu Yu Xin Zhou Xian Yi Liang Fu Lai
1995 Xu Xin Lin Guang Hao Zhou Wen Zhong Xiong Guo Wei Zhang Jian Ming Mo Wen Yao Su Jin Lian Xiao Yu Quan Wang Ying Zai Yang Wei Guang Zheng You Cai Chen Bao Cheng
1996 Kang De Rong Lai Yi Xiang Liang Yong Xin Wang Ying Zai Mo Wen Yao Lin Guang Hao Lin Jin Xing Li De Yi Huang Dong Shan Zhang Jia Lun Lin Zheng Qia Wu Tian Qing
1997 Lin Yao Sen Mo Wen Yao Lai Han Shun Li De Yi Yang Wei Guang Su Chen Fu Lin Jin Xing Lu Guo Long Kang De Rong Su Jin Lian Yao Jie Lai Zhi Wei Chao
1998 Kang De Rong Yang Wei Guang Lin Yao Sen Liu Jian Hui Wu Yu Bin Ni Fu Liang Lin Jin Xing Lin Zi Xiong Lu Guo Long Zheng Xiang Fu Yan Jin Xiang Chen Mo Lai
1999 Lin Yao Sen Xu Xin Lin Jin Xing Wang Wei Qing Lin Zi Xiong Kang De Rong Li Qing Xian Huang Jun Ming Ni Fu Liang Huang Dong Shan Lu Guo Long Xu Zong Quan
2000 Mo Wen Yao Kang De Rong Wang Ying Zai Wang Wei Qing Liang Yong Xin Zhu Yong Ji Lu Guo Long Yao Jie Lai Huang Jun Ming Su Chen Fu Chen Yi Qiu Lin Yao Sen
2001 Lin Yao Sen Guo Jia Ming shen Rong Chun Lu Guo Long Zheng Xiang Fu Mo Wen Yao Yao Jie Lai Lin Jin Xing Zhu Yong Ji Su Chen Fu Huang Jun Ming Wu Yu Bin
2002 Lai Han Shun Lin Yao Sen Huang Jun Ming Lu Guo Long Liang Yong Xin Cai Zhe Wen Zhang Xuan Lin Jin Xing
2003 Lin Yao Sen Huang Jun Ming Su Cheng Fu Zhang Xun Wu Yu Bin Zheng Xiang Fu
2004 Lai Han Shun Huang Jun Ming Zhang Xun Lin Jin Xing Liang Yong Xin Yao Jie Fang Yang Ping De NI Fu Liang
2005 Huang Jun Ming Kang De Rong Mo Wen Yao Lai Han Shun Lin Yao Sen Guo Jia Ming Ni Fu Liang Qiu Guan Jie